top of page

afdruk


Volgens § 5 TMG


Arne Harder
Muzikanten en  muziekleraar 
Fallerstraße 59
41363 Juchen


Contact
Telefoon: 015786222409
Telefax: 032122427337
E-mail: arne.harder@web.de


EU-geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in het impressum.


Beslechting van consumentengeschillen/universele arbitragecommissie
We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting
deelnemen aan de arbitragecommissie voor consumenten

Vrijwaring:

De inhoud van mijn pagina's is met grote zorg samengesteld. Ik kan echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen inhoud op deze pagina's volgens het algemene recht in overeenstemming met artikel 7 lid 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG ben ik als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis van een concrete wetsovertreding bekend is. Zodra ik op de hoogte ben van eventuele wetsovertredingen, zal ik deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links:

Mijn aanbod bevat links naar externe websites waarop ik geen invloed heb. Daarom kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra ik op de hoogte ben van wetsovertredingen, zal ik dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrechten:

De inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte worden gebracht van een inbreuk op het auteursrecht, laat het mij dan weten. Zodra we ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Gegevensbescherming:

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) als onderdeel van de levering van onze diensten en binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden evenals externe online aanwezigheden, zoals bijvoorbeeld ons social media-profiel (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk:

Arne Harder

Fallerstr. 59

41363 Juchen

02165 - 879 780

 

Typen verwerkte gegevens

- Inventarisgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).

- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).

- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

- Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna verwijzen we naar de betrokken personen gezamenlijk als "gebruikers").

 

doel van de verwerking

-Verstrekking van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.

- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.

- Veiligheidsmaatregelen.

- Bereikmeting/marketing

 

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon Onder "verwerking" wordt verstaan elke handeling of reeks van handelingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens. De term is ruim en omvat vrijwel elke omgang met gegevens. "Pseudonimisering" betekent het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie informatie wordt afzonderlijk opgeslagen en is technisch van aard en onderworpen aan organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon "Profiling" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten identificeren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder om aspecten te evalueren die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze personen om een natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. De "verantwoordelijke persoon" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. "Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende, tenzij de rechtsgrondslag in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6 Paragraaf 1 letter a en artikel 7 AVG De rechtsgrondslag voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en om vragen te beantwoorden is artikel 6 lid 1 letter b AVG De rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel Artikel 6 lid 1 onder c AVG Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, geldt artikel 6 lid 1 onder d AVG als rechtsgrondslag Taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, de verantwoordelijke persoon nl is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter e AVG. De wettelijke basis voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6 lid 1 letter f AVG. De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt beheerst door de bepalingen van artikel 6, lid 4 AVG. De verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (volgens artikel 9, lid 1 AVG) wordt bepaald volgens de specificaties van artikel 9, lid 2 AVG.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, evenals toegang, input , openbaarmaking en het waarborgen van beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en het reageren op gegevensbedreigingen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen. en derden Als we gegevens aan anderen verstrekken als onderdeel van onze verwerking Personen en bedrijven (contractverwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. als de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, is de uitvoering van het contract vereist), gebruikers hebben ermee ingestemd, een wettelijke verplichting voorziet hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten , webhosts, enz.). Als we gegevens bekendmaken of doorgeven aan andere bedrijven in onze groep van bedrijven, of hen anderszins toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en bovendien op een basis die overeenkomt met de wettelijke vereisten.

 

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen of bedrijven Als dit gebeurt, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen achter in een derde land als aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen.

 

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals nadere informatie en een kopie van de gegevens te vragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om de vervollediging van de gegevens over u of de correctie van de onjuiste gegevens over u te vragen.In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie worden gewist onmiddellijk, of anders in overeenstemming met de wettelijke vereisten om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.U hebt het recht om te eisen dat de gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en om eisen dat ze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen. U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

herroepingsrecht

U heeft het recht om uw toestemming met ingang voor de toekomst in te trekken.

 

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

 

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. "Permanent" of "permanent" verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo'n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze "first-party cookies" genoemd). We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken cookies en leg dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse website http: //www.aboutads .info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Verder kan het opslaan van cookies worden gerealiseerd door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

 

wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten of de verwerking ervan wordt beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring Wij vragen u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

bottom of page